• Where I am:

Zdravko Popov, ed., Myth & Philosophy...

ID

 

Zdravko Popov, ed., Myth and Philosophy. St. Kliment Ohridsky University Press, 2016, 363 pp.
Rossen Stoyanov (University of Sofia)

Download document.